Hình ảnh lắp ráp các hệ thống sản xuất xốp EPS

eps Austr logo

Hình ảnh lắp ráp hệ thống EPS ở Australia

EPS Malay logo


Lắp ráp tại Malaysia

EPS Iran logo

Xưởng xốp EPS ở IRAN

EPS India logo

Sản xuất xốp EPS ở Ấn Độ


Comments