Công nghệ thay thế HCFC

Lĩnh vực

Lựa chọn công nghệ thay thế  HCFC

Chú giải

XPS

CO2, CO2/Ethanol, CO2/HCs; HFC 134a, HFC 152a

HFCs là lựa chọn có thể thực hiện, ở đây giá trị cách nhiệt là ưu tiên hang đầu, nhưng chi phí cao hơn; điều kiện thị trường địa phương sẽ quyết định lựa chọn

 

Tủ lạnh/Tủ đông gia dụng

HFC 245fa, Pentane

Doanh nghiệm nhỏ sử dụng HFCs

Tủ lạnh/Tủ đông công nghiệp

HFC 245fa, Pentane, CO2(nước)

Vấn đề kết dính với CO2(nước)

Xe và tàu vận tải lạnh

HFC 365mfc, Pentane

 

Sandwich panels sản xuất liên tục

HFC 365mfc, Pentane

 

Sandwich panels sản xuất không liên tục

HFC 365mfc, Pentane

 

Polyurethane dạng phun (Spray)

HFC 245fa, CO2(water), supercritical CO2

CO2(nước) không ưu tiên lựa chọn nếu đòi hỏi độ cách nhiệt cao

Cách nhiệt đường ống

HFC 365mfc, Pentane

 

Mút khối

HFC 245fa, HFC 365mfc, Pentane

 

Mút một thành phần

Butane, propane, HFC134a, HFC152a

 

 

Mút da liền

HFC 134a, CO2(water), n-pentane

 

Comments